ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen An Wouters Fotografe/An Wouters en de opdrachtgever, hieronder ook vaak ‘klant’ genoemd, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

An Wouters Fotografe/An Wouters kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De opdrachtgever dient bij elke actie op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. 

De geleverde diensten en prestaties door An Wouters Fotografe/An Wouters zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen door An Wouters Fotografe / An Wouters en dit binnen de 5 werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Een huwelijksreportage of fotoshoot van An Wouters Fotografe/An Wouters wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van An Wouters Fotografe/An Wouters. Bij volledige betaling van de eindfactuur koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Foto’s gemaakt door An Wouters Fotografe/An Wouters kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dient hij An Wouters Fotografe/An Wouters hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Foto’s gemaakt door An Wouters Fotografe/An Wouters mogen door de klant gedeeld worden op sociale media mits vermelding van haar handelsnaam @anwoutersfotografe

Uit alle gemaakte foto's maakt An Wouters Fotografe/An Wouters een selectie. Na de selectie worden de gekozen foto’s digitaal bewerkt in haar eigen stijl. De niet geselecteerde foto's kunnen niet verkregen worden. Zwart-wit omzettingen of kleur omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag en mits vergoeding.

De foto's worden digitaal geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie + WEB resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. RAW beelden worden in geen geval afgeleverd.

An Wouters Fotografe/An Wouters is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.

De foto’s die door An Wouters Fotografe/An Wouters gemaakt werden, blijven na het afleveren van de beelden 2 jaar bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies kan An Wouters Fotografe/An Wouters op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

Alle offertes van An Wouters Fotografe/An Wouters zijn geheel vrijblijvend tot op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekend terugzendt of mailt naar An Wouters Fotografe. Een door de opdrachtgever ondertekende offerte, verbindt hem. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Cadeaubonnen die maximum 1 maand over datum zijn gegaan kunnen in uitzonderlijke situaties en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van An Wouters Fotografe/An Wouters nog worden ingeruild, doch eventuele gewijzigde prijzen zullen op dat moment van toepassing zijn. Als op de bon een dienst vermeld staat en geen bedrag, dan zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten.

Al de overeenkomsten van An Wouters Fotografe/An Wouters worden beheerst door het Belgisch recht.

FOTOSHOOTS / PORTRETTEN

Betaling

De fotoshoots worden contant betaald op de dag van de fotoshoot of binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt vermeld op de factuur. De factuurdatum zal dezelfde zijn als de datum/dag waarop de fotoshoot doorgaat.   De foto's worden pas bewerkt en afgeleverd nadat het volledige bedrag is voldaan.

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal An Wouters Fotografe/An Wouters de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

Annulatie

Een fotoshoot op locatie kan geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande shoot. Bij hevige regen, storm of vriestemperaturen op de dag van de fotoshoot of bij ziekte kan er nog geannuleerd worden op de dag van de fotoshoot zelf.  In bovenvermelde situaties heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe datum in te plannen in overleg met An Wouters Fotografe/An Wouters. Als de shoot niet kan doorgaan binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden of bij laattijdige annulatie of niet gemelde afwezigheid op de dag van de shoot zelf, zal een annulatiekost van 50 EUR aangerekend worden.

Een fotoshoot in de studio kan geannuleerd worden tot 4 dagen voorafgaand aan de geplande shoot.  De klant heeft op dat moment 2 maanden de tijd om een nieuwe datum in te plannen in overleg met An Wouters Fotografe/An Wouters. Als de shoot niet kan doorgaan binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden of bij laattijdige annulatie of niet gemelde afwezigheid op de dag van de shoot zelf, zal een annulatiekost van 50 EUR aangerekend worden.

Aantal foto’s

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de gekozen formule van de fotoshoot. De hoeveelheid foto’s per formule staat duidelijk omschreven in het productaanbod op de website.

HUWELIJKSREPORTAGES

Betaling

Bij de boeking van een huwelijksreportage bij An Wouters Fotografe/An Wouters dient er een voorschot van 30% van de afgesproken prijs betaald te worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking.  

In de week na de huwelijksdag wordt 40% van het resterend saldo betaald. Pas als deze som betaald is start de fotograaf met de selectie en nabewerking van de foto’s.

Het slotsaldo van 30% wordt contant betaald bij ontvangst van de foto’s of binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt vermeld op de factuur. De factuurdatum zal dezelfde zijn als de datum/dag waarop de foto’s worden bezorgd.

Annulatie

Het voorschot van 30% van de afgesproken prijs dat betaald wordt bij de boeking van de huwelijksreportage, dient eveneens als annulatiekost.  Als de huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden.

Bij ernstig belet of ziekte van An Wouters Fotografe/An Wouters op de afgesproken huwelijksdag, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en krijgt de klant achteraf een gratis koppel-shoot.

Aantal foto’s

Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.