An Wouters Fotografe/An Wouters, gevestigd te Dobbelhuizen 54, 2800 Mechelen, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacybeleid, kan u terecht bij An Wouters op het GSM nummer 0496/238613 of per mail info@anwouters.com

VERWERKINGSDOELEINDEN

 Hieronder vindt u een overzicht van de door u meegedeelde persoonsgegevens die An Wouters Fotografe/An Wouters verzamelt en verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Ondernemingsnummer

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer/GSM

 • Emailadres

 • Bankrekeningnummer

 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie

 • Het opvolgen van bestellingen/leveringen

 • Het opmaken van facturen

 • Contactname m.b.t. haar dienstverlening

 • Het afleveren van goederen en diensten

An Wouters Fotografe/An Wouters verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ze van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(a) 'toestemming' en/of (b) 'noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ' van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan An Wouters Fotografe/An Wouters, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

OVERMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

An Wouters Fotografe/An Wouters verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

An Wouters Fotografe/An Wouters controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet.   Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, gelieve dan te mailen naar info@anwouters.com. Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop An Wouters Fotografe/An Wouters met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Laatste update: 10/01/2019